У час невпинного згасання традиційної музичної культури в її автентичному середовищі, важливо знайти найкращі шляхи для її збереження та відродження. Музична фольклористика як науковий напрямок почала стрімко розвиватися у нашому регіоні зі створення Лабораторії фольклору та етнографії у Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки у 2015 році та визнання козацьких пісень частиною світової нематеріальної спадщини UNESCO. Тоді ж відбулися перші фольклорні експедиції, метою яких в першу чергу було виявлення та фіксація окремого пісенного жанру. В результаті був виданий презентаційний збірник «Козацькі пісні Дніпропетровщини», де власне нотний матеріал та аналітична частина вступної статті були підготовані співробітниками Лабораторії.     

 

                                                            

 

Основними напрямками роботи Лабораторії фольклору та етнографії є:

1) експедиційна збирацька;

2) робота з архівування та впорядкування отриманих матеріалів;

3) наукова;

4) навчальна;

5) просвітницько-популяризаційна.

Сьогодні Лабораторією фольклору та етнографії вже зроблено чимало для дослідження, збереження і популяризації народної музики в Україні та Європі. Зокрема, регулярно проводяться фольклорно-етнографічні експедиції у різні куточки області. Експедиційна група у складі завідувачки Лабораторії Ольги Гусіної, викладачів Галини Пшенічкіної та Анастасії Любимової, а також звукооператорів польового запису Павла Єкімова, Семена Мельникова, Лева Рожанського та інших здійснили записи вже у 15-х районах Дніпропетровщини (75 селах) і працюють далі, плануючи дослідити увесь регіон. Зафіксовано понад 1500 одиниць пісенних зразків та усної етнографічної інформації. Матеріали експедицій зберігаються у фондах Лабораторії. 

 

 

 

Постійно триває робота з їх упорядкування, реєстрового опису, нотної та текстової транскрипції. До цього процесу активно залучені й студенти. Зі згоди керівництва Академії та Лабораторії експедиційні записи є доступними для вивчення усіма охочими.

 

Зібрані, транскрибовані та аналітично опрацьовані фольклорні матеріали публікуються в серії наукових збірок «Народні пісні сучасної Дніпропетровщини» з аудіо додатками, які містять найкращі зразки народнопісенних творів, записаних у експедиціях (упорядники – Галина Пшенічкіна, Анастасія Любимова). Вже побачили світ два томи з цієї серії – «Томаківський район» (2016) та «Петропавлівський район» (2019). Окрім власне пісенного матеріалу, упорядники включають до збірок усну етнографічну інформацію, подану мовою носіїв із збереженням місцевих діалектних особливостей

 

  .                 

 

Архів Лабораторії також постійно поповнюється цінними архівними записами з Дніпропетровщини. Зокрема, у співпраці з обласним радіо отримано колекцію аудіокасет із фольклорними матеріалами 1990-х років для їх подальшого оцифрування та включення до видань.

Викладачі та співробітники Лабораторії організують і регулярно беруть активну участь у етномузикознавчих конференціях, симпозіумах, семінарах-практикумах, присвячених вивченню традиційної музики та збереження нематеріальної спадщини, в Україні й за кордоном (зокрема, у Болгарії, Боснії та Герцеговині, Литві та Словенії).

Наукові дослідження співробітниць Лабораторії Г. Пшенічкіної та А. Любимової публікуються у численних фахових виданнях: «Проблеми етномузикології» (Київ), «Етномузика» (Львів), «Музикознавча думка Дніпропетровщини» (Дніпро), «Актуальні питання східноєвропейської етномузикології» (Дніпро), «Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі» (Мінськ, Білорусь), «Tradicija ir Dabartis / Tradition & Contemporarity» (Клайпеда, Литва), «Res Hamanitariae» (Клайпеда, Литва) та багатьох інших.

 

Вагомим внеском у розвиток фольклористики є проведення двох Міжнародних етномузикознавчих симпозіумів «Актуальні питання східноєвропейської етномузикології» (2018, 2020), який обʼєднав провідних вчених-етномузикологів України та Європи (Австрії, Болгарії, Литви, Польщі, Сербії, Словаччини). 

 

                  

 

Під час насиченої програми симпозіуму відбувається обмін досвідом українських за зарубіжних колег, знайомство з колом актуальних питань музичної фольклористики в напрямках методів фіксації, архівування, найсучасніших аналітичних підходів до вивчення та викладання традиційної музики в навчальних закладах різних рівнів.

Спеціалізований збірник наукових статей «Актуальнi питання схiдноєвропейської етномузикологiї / Actual Issues of East European Ethnomusicology» (упорядники – Галина Пшенічкіна, Рімантас Слюжинскас) є відкриттям нової сторінки у розвитку фольклористичних досліджень як у стінах Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, так і усього академічного співтовариства етномузикознавців України та Східної Європи. Тут публікуються обʼємні та ґрунтовні дослідження не тільки українських вчених, але й їхніх іноземних колег, які за своїм обсягом становлять основну частину збірки. Перед читачами постають різні аспекти вивчення традиційної музичної культури – історичний, аналітичний, соціо-антропологічний тощо. Праці спираються переважно на власні польові здобутки та науково-практичний досвід їхніх авторів. Ще одним виявом україно-європейської співпраці на науковій ниві є упорядкування видання викладачем Кафедри історії та теорії музики нашої академії Галиною Пшенічкіною спільно з доктором мистецтвознавства, професором Рімантасом Слюжинскасом (Вільнюс, Литва). До складу редакційної колегії збірника входять визнані в Європі та світі етномузикологи з України, Австрії, Білорусі, Боснії і Герцеговини, Литви, Македонії, Польщі, Словаччини та Словенії. Маємо надію, що нове видання Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки отримає високу оцінку серед українських та європейських вчених та стане одним із авторитетних джерел для наукового осмислення народної музики, поряд із вже знаною етномузикознавчою періодикою.

Важливим є навчально-виховний практичний напрямок роботи Лабораторії фольклору та етнографії. Для цього були розроблені навчальні програми з курсів «Народна музична творчість», «Запис та розшифровка фольклору» та «Музичний фольклор», які викладаються у коледжі та на факультеті для студентів фаху «Музикознавство», «Теорія музики» та усіх виконавських спеціалізацій. Метою цих курсів є ознайомлення студентів з формами матеріальної і нематеріальної культури, вивчення українського пісенного та інструментального фольклору за трьома векторами: 1) засвоєння лекційного матеріалу, 2) нотна та текстова транскрипція музичних зразків 3) та їх відтворення. Окрім того, деякі студенти беруть учать і в експедиційній роботі, заохочується також і їх самостійна польова пошукова робота. Методичний матеріал для лекцій обов’язково включає в себе експедиційні записи з Дніпропетровщини. Вони стають основою практичних і самостійних занять з нотації пісень та транскрибування усної інформації.

 

З метою реконструкції та популяризації народної пісенності Дніпропетровщини, в першу чергу козацьких пісень, внесених до списку UNESCO, було створено фольклорний ансамбль «Калита» (кер. Т. Хмилюк) та фольклорний гурт «Дивень» (кер. Г. Пшенічкіна, О. Гусіна), до складу якого входять студенти всіх курсів спеціалізації «Теорія музики» та «Музикознавство». Обидва студентських ансамблі беруть активну участь у концертних та фестивальних заходах та є лауреатами конкурсів.

 

 

У 2017 році під керівництвом викладача кафедри Г. Пшенічкіної була успішно захищена бакалаврська робота Ю. Кусої на тему «Традиційні обрядові жанри пісенного фольклору верхів’я Самари», що стала першою в історії академії студентською етномузикознавчою розвідкою.

Міжнародна співпраця не обмежується лише рамками наукових зібрань. Окрім навчального обсягу, передбаченого програмою, ми залучаємо викладачів з Європи, наприклад професора Рімантаса Слюжинскаса з Литви, який прочитав вже два курси авторських лекцій з традиційної музики народів Світу.

З метою популяризації музичної спадщини регіону було створено серію науково-просвітницьких фільмів та аудіопідбірок, що демонструються на обласних методичних семінарах для викладачів початкової й середньої освітньої ланки, закладів позашкільної музичної освіти та керівників творчих колективів регіону.

 

Г. М. Пшенічкіна,

кандидат мистецтвознавства,

викладач кафедри «Історія та теорія музики» ДАМ ім. М. Глінки

 

 

 

Публікації співробітників Лабораторії та етнографії ДАМ ім. Глінки, присвячені дослідженню традиційній музиці Дніпропетровщини:

Любимова Анастасія. Зимові пісні правобережжя Дніпропетровської області. Проблеми етномузикології. Вип. 11. Київ, НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2016. С. 77-82.

Любимова Анастасія. Козацькі пісні Дніпропетровщини: досвід, сучасність, перспективи. Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 20 квітня 2017. Київ: Український центр культурних досліджень, НАКККіМ, 2017. Т. 1. С. 44-49.

Любимова Анастасія. Козацькі пісні як частина усної спадщини Нижньої Наддніпрянщини. Проблеми етномузикології. Вип. 14. Київ, НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2019. С. 129-140.

Народні пісні сучасної Дніпропетровщини. Випуск І. Томаківський район / Упорядники: Галина Пшенічкіна, Анастасія Любимова. – Дніпро : Ліра, 2016. 56 с. : 8 фото.

Народні пісні сучасної Дніпропетровщини. Випуск 2. Петропавлівський район / Упорядники: Галина Пшенічкіна, Анастасія Любимова. – Дніпро : Ліра, 2019. 160 с. : аудіододаток, фото.

Актуальні питання східноєвропейської етномузикології : Збірник наукових статей : Вип. 1. Ред.-упоряд. Галина Пшенічкіна, Рімантас Слюжинскас. Дніпро : Ліра. 2018. 268 с.

Пшенічкіна Галина. Музыкальная фольклористика юго-восточной Украины: научно-исследовательская деятельность Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки. Tradicija ir Dabartis / Tradition & Contemporarity: Mokslo darbai. Sud. R. Sliužinskas, H. Pshenichkina. № 11. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2016. p. 279–282.

Пшенічкіна Галина Традиційні зимові мелодії у басейні верхньої Самари // Проблеми етномузикології. Вип. 12. Київ, НМАУ, 2017. С. 90–100.

Пшенічкіна Галина Первый международный этномузыковедческий симпозиум «Актуальные вопросы восточноевропейского этномузыковедения» в г. Днепр, Украина / Галина Пшенічкіна // Tradicija ir Dabartis / Tradition & Contemporarity: Mokslo darbai / Sud. R. Sliužinskas, H. Pshenichkina – № 13 – Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. p. 347–350.

 

Галина Пшеничкина. Современные исследования музыкального фольклора юго-восточной Украины сотрудниками лаборатории фольклора и этнографии Днепропетровской академии музыки имени М. Глинки / История, теория и практика фольклора: сборник научных статей по материалам VI Международных научных чтений памяти Л.Л. Христиансена. 1–3 ноября 2017 г. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2020. С. 71–79.