Музикознавча думка Дніпропетровщини

 

https://dk.dp.ua/wp-content/uploads/2020/01/grani-logo-banner.jpg

https://grani-print.dp.ua/index.php/mtd/issue/archive

Збірник „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ – наукове видання, присвячене актуальним проблемам сучасного академічного музичного мистецтва.

Основу тематичних розділів збірника складають дослідження з найбільш проблемних напрямів музичного мистецтва Дніпропетровщини, української музичної культури, художньо-естетичного виховання молоді, академічного музичного виконавства та педагогіки, хроніки мистецьких подій (рецензування), а також з багатьох теоретичних, історичних та культурологічних питань музичного мистецтва.

Видання розраховане на аспірантів, докторантів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів культури і мистецтв, а також широке коло професійних музикантів-виконавців та поціновувачів академічного музичного мистецтва.

 

The compilation Musicological Thought of Dnipropetrovsk region” – is scientific publication, which is dedicated to the actual problem of contemporary academic musical art.

The investigations of the most problematic directions such as musical art of Dnipropetrovsk region, Ukrainian musical culture, artistically aesthetic teaching of young generation, academic musical performing and pedagogy, chronicles of art events (review) as well as many theoretical, historical and culturological questions of musical art consist the fundamental base of the compilation’s thematic sections.

The publication is designed for graduate students, doctoral students, teachers from the high educational institutions of culture and arts as well as for wide round of professional musicians-performers and connoisseurs of academic musical art.       

Метою збірника „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ – є розширення обсягу наукових публікацій за спеціальністю „Музичне мистецтвоˮ у центральному регіоні України з науковим обговоренням музикознавчих питань педагогічного, історичного, методичного, культурологічного спрямувань, а також залученням до цього процесу відомих представників вітчизняної та закордонної професійної спільноти.

Завдання збірника:

- опублікування наукових результатів дослідницької роботи у галузі

академічного музичного мистецтва;

- налагодження партнерської співпраці з вітчизняними та закордонними

вченими;

- розширення професійного співробітництва з українськими та

міжнародними науково-дослідницькими установами, видавництвами;

- підвищення культури цитування, анотування, рецензування наукових

матеріалів.

Періодичність виходу збірника:

Збірник виходить два рази у навчальний рік (щосеместру).

 

 

The target of this compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” is expansion of the volume for scientific publications by specialty of „Musical art” into central region of Ukraine with research stipulation of different musical questions concerning pedagogical, historical, methodologic, culturological directions as well as attraction to this process the outstanding, celebrated representatives of domestic and foreign musically professional community.

The assignment of this compilation:

- Publishing of scientific results in relation to concrete investigative work into the sphere of academic musical art;  

- Generating specialized cooperation with domestic and foreign researchers;

- Enlargement of professional collaboration with Ukrainian and International scientifically investigative institutions, publishing houses;

- Increasing culture of citations, annotations, reviewing of different scientific materials.

The frequency of this compilation:

 

The scientific collection is published twice into educational year (every semester). 

 

 

ВЕЙС Єрней – доктор мистецтвознавства, професор Люблянської академії музики (м. Любляна,

Словенія), голова редакційної колегії; 

МОРГЕНШТЕРН Ульріх – доктор мистецтвознавства, професор Віденського університету музики

(Відень, Австрія);  

АМБРАЗЯВІЧЮС Рітіс – доктор гуманітарних наук (етномузикологiя), професор Литовської академії

музики і театру (м. Вільнюс, Литва);

ХЕЛЬБІГ Адріана – доктор мистецтвознавства, професор Пітсбургського університету (Пітсбург,

США);

ПАРНКУТТ Річард – доктор мистецтвознавства, професор, директор центру систематичного

музикознавства (м. Грац, Австрія);

ПЕТРАУСКАЙТЕ Дануте – доктор мистецтвознавства, професор Литовської академії музики і театру

(м. Вільнюс, Литва);

КОСТКА Віолетта – доктор мистецтвознавства, професор Гданської академії музики

ім. С. Манюшко (Гданськ, Польща);     

ЛЬООС Хельмут – доктор мистецтвознавства, професор Лейпцігського університету (Лейпциг,

Німеччина);

ПЕТРОШІЄНЕ Ліна – доктор гуманітарних наук (етномузикологiя), професор Клайпедського

університету (м. Клайпеда, Литва);

КЕННЕТ Сміт – доктор філософії, професор, директор відділу післядипломних досліджень

Ліверпульського університету мистецтв (м. Ліверпуль, Велика Британія);    

БАЛЬСИС Рімантас – доктор гуманітарних наук (етномузикологiя), професор Клайпедського

університету (м. Клайпеда, Литва);

ЙОВАНОВІЧ Єлена – доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник Сербської

академії наук і мистецтв (м. Белград, Сербія);

СЛЮЖИНСКАС Рімантас – доктор гуманітарних наук (етномузикологiя), професор Литовської

академії музики і театру (м. Вільнюс, Литва);    

БЕРЕГОВА О.М. – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри „Історія та теорія

музикиˮ Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро);

КАЛАШНИК М.П. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри „Музично-

інструментальної підготовкиˮ Харківського національного педагогічного університету

ім. Г.С. Сковороди (м. Харків);

ШАБАНОВА Ю.О. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри „Філософії та

педагогікиˮ Національного гірничого університету (м. Дніпро);

ХАНАНАЄВ  С.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з навчальної роботи

Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро);

ЩІТОВА С.А. – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри „Історія та теорія музикиˮ

Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро), перший заступник голови

редакційної колегії;  

ПРИХОДЬКО І.М. – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри „Історія та теорія

музикиˮ Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро);

ВАРАКУТА М.І. – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри „Історія та теорія

музики” Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро), відповідальний секретар

редакційної колегії;  

ТУЛЯНЦЕВ А.А. - кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри „Вокально-хорова

майстерність” Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро), другий заступник

голови редакційної колегії;

 

СЛАВСЬКА Я.А. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри „Соціально-гуманітарні

дисципліниˮ Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро);

ГРОМЧЕНКО В.В. – доктор мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової роботи

Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро), редактор-упорядник.

 

Editorial board

WEISS Hernay - Doctor of Arts, Professor at the Ljubljana Academy of Music (Ljubljana, Slovenia), the

chairperson of the Editorial Board;

MORGENSTERN Ulrich - Doctor of Arts, Professor at the Vienna University of Music (Vienna, Austria);

AMBRAZЕVICIUS Rуtis - Doctor of Humanities (Ethnomusicology), Professor at the Lithuanian Academy

of Music and Theater (Vilnius, Lithuania);

HELBIG Adriana - Doctor of Arts, Professor at the University of Pittsburgh (Pittsburgh, USA);

PARNCUTT Richard - Doctor of Arts, Professor, Director for the Center of systematic musicology (Graz,

Austria);

PETRAUSKAІТЕ Danutе - Doctor of Arts, Professor at the Lithuanian Academy of Music and Theater

(Vilnius, Lithuania);

KOSTKA Violetta - Doctor of Arts, Professor at the Gdansk Academy of Music named S. Maniushko

(Gdansk, Poland);

LEOS Helmut - Doctor of Arts, Professor at the University of Leipzig (Leipzig, Germany);

PETROSIENE Lina - Doctor of Arts (Ethnomusicology), Professor at Klaipeda University (Klaipeda,

Lithuania);

KENNETH Smith - Ph.D., Professor, Director of Postgraduate Studies in the Liverpool University of the

Arts (Liverpool, United Kingdom);

BALSYS Rimantas - Doctor of Arts (Ethnomusicology), Professor at Klaipeda University (Klaipeda,

Lithuania);

JOVANOVIC Jelena - Doctor of Arts, Highest scientific worker at the Serbian Academy of Sciences and

Arts (Belgrade, Serbia);

SLІUZINSKAS Rimantas - Doctor of Humanities (Ethnomusicology), Professor at the Lithuanian Academy

of Music and Theater (Vilnius, Lithuania);

BEREHOVA O.M. - Doctor of Arts, Professor, Professor of the Department of „History and Theory of

Music” of Dnipropetrovsk Academy of Music named M. Glinka (Dnipro);

KALASHNIK M.P. - Doctor of Arts, Professor, Head of the Department of „Musical and Instrumental

Training” at the Kharkiv National Pedagogical University named G.S. Skovoroda (Kharkiv);

SHABANOVA Y.O. - Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of „Philosophy and

Pedagogy” at the National Mining University (Dnipro);

KHANANAYEV S.V. - Candidate of Arts, Associate Professor, Vice-Rector for Academic Education of the

Dnipropetrovsk Academy of Music named M. Glinka (Dnipro);

SCHITOVA S.A. - Candidate of Arts, Associate Professor, Head of the Department of „History and Theory

of Music” at the Dnipropetrovsk Academy of Music named M. Glinka (Dnipro), First Assistant for

Chairman of the Editorial Board;

PRYKHODKO I.M. - Candidate of Arts, Associate Professor, Professor of the Department of „History and

Theory of Music” at the Dnipropetrovsk Academy of Music named M. Glinka (Dnipro);

VARAKUTA M.I. - Candidate of Arts, Associate Professor of the Department of „History and Theory of

Music” of the Dnepropetrovsk Academy of Music named M. Glinka (Dnipro), Responsible secretary of

the editorial board;

 

TULYANTSEV A.A. - Candidate of Arts, Associate Professor, Head of the Department of „Vocal and

Choral Skills” of the Dnepropetrovsk Academy of Music named M. Glinka (Dnipro), Second assistant

chairman of the editorial board;

SLAVSKA I.A. - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the

Department of „Social and Humanitarian Disciplines” of the Dnipropetrovsk Academy of Music named

M. Glinka (Dnipro);

HROMCHENKO V.V. - Doctor of Arts, Associate Professor, Vice-Rector for scientific work of the

Dnepropetrovsk Academy of Music named M. Glinka (Dnipro), editor-compiler.

 

Редакційна колегія збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ, спираючись на етичні принципи провідних наукових видань та юридичні норми щодо авторського права, затверджує наступні положення у взаємодії між усіма учасниками видавничого процесу, а саме авторами, редакторами та рецензентами:

ü  стаття, що подається до друку, має бути оригінальним авторським або колективним науковим доробком, який, наголосимо, не друкувався та не був представлений до друку в інших наукових виданнях;

ü  текст, ноти та графічні матеріали статті не мають порушувати авторського права інших науковців – автори статей несуть відповідальність за плагіат;

ü  автор, який надіслав наукову статтю до збірника „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ одночасно погоджується на її публікацію у даному видані та електронне оприлюднення статті на офіційній веб-сторінці видання;

ü  електронний варіант рукопису статті повинен відповідати усім вимогам до оформлення статей у збірнику наукових праць Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ;

ü  рішення про друк статті приймає лише редакційна колегія видання. Її правом може бути відхилення статті або побажання у доопрацюванні наукового матеріалу автором. Члени редакційної колегії залишають за собою право на незначне корегування статті, при цьому ретельно зберігаючи стилістику мовлення автора, основні структурні засади наукового матеріалу та, безумовно, конкретику дослідницького доробку науковця;

ü  авторське наукове бачення певної проблематики може не співпадати з думкою членів редакційної колегії;

 

ü  у разі недотримання вищевикладеного, статті позбавляються можливості їх друку у науковому збірнику „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ.  

 

 

The editorial board of scientific articles compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region”, relying on the ethical principles of the leading research publications and legal rules concerning copyright, approves the next principles in the interaction between all participants of publishing process a namely authors, editors and reviewers:

ü  article, which is given by author(s) to the publishing, has to be original individual or collective scientific work, emphasize, not printed and not represented to publishing into others research publishing houses; 

ü  text, notes and graphic materials of article haven’t to violate the copyright of others researchers, accentuate, that author of submitted article is responsible for plagiarism;

ü  author, which had sent the scientific article to the compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” simultaneously arranges for printing the paper into this collection and making of specialized digital promulgation of the article on the official publishing house’s web-site;

ü  Digital variant of scientific article has to correspond the all requirements in relation to formalization of article into research compilation for Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka „Musicological thought of Dnipropetrovsk region”;

ü  Only editorial board of this scientific compilation makes decision about printing article. The editorial board has possibility to reject the article or to modify the research paper by author(s). The members of editorial board have opportunity for insignificant correlation of an article, herewith they accurately will be keeping style of author pronunciation, fundamental structural bases of investigative material and, certainly, specifics of scientific results of an author;

ü  Author’s scientific view of definite research problem can be different concerning thinks of the editorial board’s members;

ü  If above-mentioned requirements will not be complying by author(s) then article loses the possibility to publish into this scientific compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region”.     

Поштова адреса редакції:

вул. Ливарна, 10, м. Дніпро, Україна 49044

Електронна адреса редакції:

gromchencko.valeriy@gmail.com

Відповідальний:

Громченко Валерій Васильович, тел. +38 (097) 470-23-10

 

 

 

Editorial board’s address: 

st. Livarna, 10, Dnipro, Ukraine 49044

Editorial board's email:

gromchencko.valeriy@gmail.com

Responsible:

Hromchenko Valeriy, tel. +38 (097) 470-23-10

Збірка ХХV

Двадцять п’ятий випуск збірника наукових статей «Музикознавча думка Дніпропетровщини» продовжує серію публікацій, що є результатом наукової діяльності, насамперед, викладачів та аспірантів Дніпровської академії музики. До збірки також увійшли праці науковців, дослідницька діяльність яких пов’язана з дніпропетровським регіоном. PDF The twenty fiveth issue of the collection scientific articles «Musicological Thought of Dnipropetrovsk region» is continues the series of publications, which generates the results of scientific activity, first of all, from teachers and graduate students of Dnipro Music Academy. The works of researchers, whose studying activities in certain extent binding with Dnipropetrovsk region, have come also into the compilation.

 

Збірка ХХV

Двадцять п’ятий випуск збірника наукових статей «Музикознавча думка Дніпропетровщини» продовжує серію публікацій, що є результатом наукової діяльності, насамперед, викладачів та аспірантів Дніпровської академії музики. До збірки також увійшли праці науковців, дослідницька діяльність яких пов’язана з дніпропетровським регіоном. PDF The twenty fiveth issue of the collection scientific articles «Musicological Thought of Dnipropetrovsk region» is continues the series of publications, which generates the results of scientific activity, first of all, from teachers and graduate students of Dnipro Music Academy. The works of researchers, whose studying activities in certain extent binding with Dnipropetrovsk region, have come also into the compilation.

Збірка ХХІV

Двадцять четвертий випуск збірника наукових статей «Музикознавча думка Дніпропетровщини» продовжує серію публікацій, що є результатом наукової діяльності, насамперед, викладачів, магістрантів та аспірантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До збірки також увійшли праці науковців, дослідницька діяльність яких пов’язана з дніпропетровським регіоном. PDF The twenty fourth issue of the collection scientific articles «Musicological Thought of Dnipropetrovsk region» is continues the series of publications, which generates the results of scientific activity, first of all, from teachers and graduate students of Dnipropetrovsk Music Academy named after M. Glinka. The works of researchers, whose studying activities in certain extent binding with Dnipropetrovsk region, have come also into the compilation.

Збірка XXIII

Двадцять третій випуск збірника наукових статей «Музикознавча думка Дніпропетровщини» продовжує серію публікацій, що є результатом наукової діяльності, насамперед, викладачів, магістрантів та аспірантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До збірки також увійшли праці науковців, дослідницька діяльність яких пов’язана з дніпропетровським регіоном. PDF The twenty third issue of the collection scientific articles «Musicological Thought of Dnipropetrovsk region» is continues the series of publications, which generates the results of scientific activity, first of all, from teachers and graduate students of Dnipropetrovsk Music Academy named after M. Glinka. The works of researchers, whose studying activities in certain extent binding with Dnipropetrovsk region, have come also into the compilation.

Збірка XXII

Двадцять другий випуск збірника наукових статей «Музикознавча думка Дніпропетровщини» продовжує серію публікацій, що є результатом наукової діяльності, насамперед, викладачів, магістрантів та аспірантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До збірки також увійшли праці науковців, дослідницька діяльність яких пов’язана з дніпропетровським регіоном. PDF The twenty second issue of the collection scientific articles «Musicological Thought of Dnipropetrovsk region» is continues the series of publications, which generates the results of scientific activity, first of all, from teachers and graduate students of Dnipropetrovsk Music Academy named after M. Glinka. The works of researchers, whose studying activities in certain extent binding with Dnipropetrovsk region, have come also into the compilation.

Збірка XXI

Двадцять перший випуск збірника наукових статей «Музикознавча думка Дніпропетровщини» продовжує серію публікацій, що є результатом наукової діяльності, насамперед, викладачів, аспірантів та магістрантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До збірки також увійшли праці науковців, дослідницька діяльність яких пов’язана з дніпропетровським регіоном. PDF The twenty first issue of the collection scientific articles «Musicological Thought of Dnipropetrovsk region» is continues the series of publications, which generates the results of scientific activity, first of all, from teachers and graduate students of Dnipropetrovsk Music Academy named after M. Glinka. The works of researchers, whose studying activities in certain extent binding with Dnipropetrovsk region, have come also into the compilation.

Збірка ХХ

Двадцятий випуск збірника наукових статей «Музикознавча думка Дніпропетровщини» продовжує серію публікацій, що є результатом наукової діяльності, насамперед, викладачів, аспірантів та магістрантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До збірки також увійшли праці науковців, дослідницька діяльність яких пов’язана з дніпропетровським регіоном. PDF The twentieth issue of the collection scientific articles «Musicological Thought of Dnipropetrovsk region» is continues the series of publications, which generates the results of scientific activity, first of all, from teachers and graduate students of Dnipropetrovsk Music Academy named after M. Glinka. The works of researchers, whose studying activities in certain extent binding with Dnipropetrovsk region, have come also into the compilation.

Збірка XIX

Девʼятнадцятий випуск збірника наукових статей «Музикознавча думка Дніпропетровщини» продовжує серію публікацій, що є результатом наукової діяльності, насамперед, викладачів, аспірантів та магістрантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До збірки також увійшли праці науковців, дослідницька діяльність яких пов’язана з дніпропетровським регіоном. PDF The nineteenth issue of the collection scientific articles «Musicological Thought of Dnipropetrovsk region» is continues the series of publications, which generates the results of scientific activity, first of all, from teachers and graduate students of Dnipropetrovsk Music Academy named after M. Glinka. The works of researchers, whose studying activities in certain extent binding with Dnipropetrovsk region, have come also into the compilation.

Збірка XVIII

Вісімнадцятий випуск збірника наукових статей «Музикознавча думка Дніпропетровщини» продовжує серію публікацій, що є результатом наукової діяльності, насамперед, викладачів, аспірантів та магістрантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До збірки також увійшли праці науковців, дослідницька діяльність яких пов’язана з дніпропетровським регіоном. PDF The eighteenth issue of the collection scientific articles «Musicological Thought of Dnipropetrovsk region» is continues the series of publications, which generates the results of scientific activity, first of all, from teachers and graduate students of Dnipropetrovsk Music Academy named after M. Glinka. The works of researchers, whose studying activities in certain extent binding with Dnipropetrovsk region, have come also into the compilation.

Збірка XVIІ

Сімнадцятий випуск збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” продовжує серію публікацій, що є результатом наукової діяльності викладачів та магістрантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До збірки також увійшли праці науковців, дослідницька діяльність яких пов’язана з дніпропетровським регіоном. PDF The seventeenth issue of the collection scientific articles „Musicological Thought of Dnipropetrovsk regionˮ is continues the series of publications, which generates the results of scientific activity from teachers and graduate students of Dnipropetrovsk Music Academy after M. Glinka. The works of researchers, whose studying activities in certain extent binding with Dnipropetrovsk region, have come also into the compilation.

Збірка XVI

Шістнадцятий випуск збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” пропонує оригінальні наукові статті, що є наслідком наукових досліджень викладачів та магістрантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До збірки увійшли й наукові праці вчених, дослідницька діяльність яких певною мірою пов’язана з дніпропетровським регіоном. Означена у збірці тематика статей окреслила їх формування у структурі з чотирьох розділів, а саме – „Українська музична культура”, „Теоретичні та історичні проблеми музичного мистецтва”, „Музичне виконавство та педагогіка”, а також „Хроніка музичних подій”. Перший розділ „Українська музична культураˮ актуалізує та у певній мірі розвʼязує питання вітчизняного музичного мистецтва. І.М. Рябцева та О.В. Саєнко вивчають трактування жанру хорової мініатюри у творчості Лесі Дичко. Н.Ю. Тарасова та І.В. Свиридова розкривають індивідуальність стилю І. Алексійчук у духовно-хоровому доробку композиторки. І.О. Грузін торкається питань інтерпретації саксофонних творів В. Рунчака. Другий розділ збірника відкривається статею Т.О. Медведнікової й Т.Л. Фещенко, які заглиблюються у проблематику автентичного виконання творів епохи Бароко на органі. С.А. Щітова та Г.О. Юфимчук-Заворотна виокремлюють особливості хронотопу в моноопері. О.П. Гужва й А.Р. Скрипник піддають аналітичному аналізу каденції у віолончельних концертах Й. Гайдна. Жанр варіацій для фортепіано в контексті стильової множинності творчості Ф. Мендельсона-Бартольді досліджується Д.Д. Купіною та Г.О. Гребенюк. Жанрово-стильова специфіка творів для альта сучасних українських композиторів доволі результативно цікавить М.В. Самокіш. Арії Г.Ф. Генделя в академічному репертуарі сучасного співака вивчаються Н.В. Башмаковою і Т.П. Окіпною. І.М. Рябцева та С.А. Рябуха спільно пізнають таїни творчого взаємозбагачення між композитором О. Козаренком та співаком-контртенором В. Сліпаком. У розділі „Музичне виконавство та педагогікаˮ В.В. Громченко акцентує увагу на проблемі самоактуалізації митця у світлі мистецького синтезу. Питання осучаснення візуального ряду, як засобу збереження актуальності оперної вистави, пролонгують І.М. Рябцева й Р.В. Супряга. Джазові джем-сесії, в аспекті слухацького сприйняття, досліджуються Д.Д. Купіною та М.В. Дидак. О.П. Гужва і Н.В. Миколайчук зʼясовують виконавсько-практичні особливості інтерпретації барочної вокальної музики. Т.О. Медведнікова й К.О. Калиновська вивчають клавесинну специфіку виконання творів Ф. Куперена. Четвертий розділ „Хроніка музичних подійˮ пропонує меломанам та усім поціновувачам академічного музичного мистецтва згадати низку знакових концертних звершень, а саме – форум віолончелістів у рамках Міжнародного фестивалю „Музика без межˮ (рецензія В.В. Громченка) та Фестиваль-ювілеїв (класична гітара), який отримав детального аналізу в розгорнутій рецензії Ю.В. Радзецького. Отже, пропоноване видання зацікавить багатьох фахівців академічного музичного мистецтва, обумовлюючись, передусім, факторами актуальності та практичними рисами вищеозначених питань. Проректор з наукової роботи Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, кандидат мистецтвознавства, доцент В.В. Громченко PDF Sixteenth issue of the scientific compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” suggests the original research articles, which are consequence of teachers’ and graduate-students’ scientific investigations from Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka. There are explorative works into this collection by others researchers, whose activity was connected with Dnipropetrovsk region. The subjects of scientific articles delineated their formation into structure of fourth parts a namely „Ukrainian musical culture”, „Theoretical and historical problems of musical art”, „Musical performing and pedagogy” as well as „Chronic of musical events (reviews)”. The first part „Ukrainian musical culture” actualizes and to a certain extent decides the questions of domestic musical art. I.M. Ryabtseva and O.V. Sayenko are studying the interpretation of choral miniature genre into creativeness of L. Dichko. N.Y. Tarasova and I.V. Sviridova are disclosing the individuality of I.Alexeychuk’s style in spiritually choral heritage of renowned composer. I.O. Gruzin is touching the questions concerning interpretation of V. Runchak’s saxophone compositions. The second part of scientific compilation is opening by T.O. Medvednikova’s and T.L. Feschenko’s article, which is deepened by authors into problem of authentic performing organ compositions from Baroque epoch. S.A. Schitova and G.O. Ufimchuk-Zavorotnuk extract the features of chronotope in mono-opera. O.P. Guzva and A.R.Skripnik expose for analytical analysis the cadenzas in Concerts for cello with orchestra by J. Haydn. D.D. Kupina and G.O. Grebenuk investigate genre variation for piano in context the style multiplicity of F. Mendelso-Dartholdy’s creation. M.V. Samokish interests by the genre-style particularity of modern compositions for viola, which were written by contemporary Ukrainian composers. Arias of G.F. Gendel in academic repertoire of present singer are studying by N.V. Bashmakova and T.P. Okipna. I.M. Ryabtseva and S.A. Rybuha jointly comprehend the secrets of creative mutual enrichment between composer O.Kozarenko and singer-countertenor V. Slipak. The part „Musical performing and pedagogy” is opened by V.V. Hromchenko, which accents an attention to the problem of creator’s self-actualization into light of art synthesis. The questions concerning modernization of visual row, as the mean for keeping the topicality of opera performance, is prolonged by I.M. Ryabtseva and R.V. Supryga. D.D. Kupina and M.V. Didak investigate jazz jam session, in the aspect listeners’ perception. O.P. Guzva and N.V. Mikolaychuk are founding out the performing practical features for interpretation of Baroque vocal music. T.O. Medvednikova and K.O. Kalinovska are learning the clavier particularity for performing compositions by F. Kuperen. The fourth part „Chronic musical events (reviews)” proposes to the music lovers and all connoisseurs of academic musical art to remember the row outstanding concert events a namely Forum cellists into frameworks of International festival „Music without limits” (the review of V.V. Hromchenko) and Festival of anniversaries (classical guitar), which was displayed by U.V. Radzetsky into detail analysis of wide review. Now then, submitted vocational publication will interest the all specialists of academic musical art by factors topicality and practice above indicated professional questions. The vise-rector for scientific work at the Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka, candidate of art, associate professor V.V. Hromchenko.

Збірка XV

Пʼятнадцятий випуск збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” презентує оригінальні наукові статті, що є результатом наукових досліджень викладачів та магістрантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До видання увійшли й наукові праці вчених, дослідницька діяльність яких певною мірою пов’язана з дніпропетровським регіоном. Тематика пропонованих робіт зумовила їх формування у структурі з чотирьох розділів, а саме – „Українська музична культура”, „Теоретичні та історичні проблеми музичного мистецтва”, „Музичне виконавство та педагогіка”, а також „Хроніка музичних подій”. Перший розділ „Українська музична культураˮ актуалізує та у певній мірі вирішує питання вітчизняного музичного мистецтва. М.І. Варакута та Ю.О. Черненко досліджують творчість Володимира Стеценка в аспекті проблем трактовки жанру хорової мініатюри. Н.Ю. Тарасова та П.В. Камуз визначають специфіку християнського дуалізму покаяння та славослів’я на основі Літургії Св. Іоанна Златоуста М. Скорика. Навчально-практичним поглядом означилась увага І.М. Приходька та Ю.О. Кусої до трансформаційних процесів фольклору в аспекті сучасного курсу сольфеджіо. Другий розділ збірника розкривається статею Р. Слюжінскіса із проблематикою архаїчних музичних стилів у ранніх публікаціях литовського народно-пісенного фольклору. О.П. Гужва та А.Я. Ревуцький вивчають стильову самобутність мелодизму С.С. Прокофʼєва, на матеріалі Концертів № 1 та № 2 для скрипки з оркестром. Н.Ю. Тарасова та А.В. Дубина вглядаються в індивідуальність втілення принципів нового напряму хорової музики кінця ХІХ – поч. ХХ століть, на прикладі Літургії Св. Іоанна Златоустого П. Чеснокова. Мистецтвознавець І.С. П’ятницька- Позднякова заглиблюється у музично-мовленнєву проблематику, вивчаючи її з огляду феномену ретроспекції. І.М. Рябцева та А.Ю. Мороз окреслюють жанрові модифікації віолончельних концертів С.С. Прокоф’єва у призмі співдружності композитора і виконавців. С.А. Щітова та Т.О. Швець торкаються чи не найскладнішої мистецтвознавчої проблеми музичної культури ХХІ століття, а саме – багатомірності жанрового синтезу в сучасному музичному мистецтві. У розділі „Музичне виконавство та педагогікаˮ В.В. Громченко закцентовує наукову увагу на творах для туби соло, як квінтесенції композиторської художньо-творчої ідентифікації інструмента. І.М. Рябцева та С.В. Романовський розкривають функціональність та виконавську своєрідність валторн у Першій симфонії Густава Малера. Н.С. Золотарьова і Т.О. Оліферовська вивчають вплив виконавської школи на інтерпретацію твору, на прикладі віолончельного концерту А. Дворжака. С.А. Щітова та О.М. Якимець виокремлюють самобутність новаторської трактовки камерно- вокальних жанрів у пізній творчості Ф. Шуберта. Мова джазу в інструментальній сюїті ХХ століття знаходить наукову концентрацію у дослідницьких поглядах Н.Ю. Тарасової та Б.І. Москальова. Особливості розвитку жанру фортепіанної транскрипції у творчості Ф. Ліста знаходять науково-практичне означення у статті Н.В. Хмель та А.С. Мʼякої. Четвертий розділ „Хроніка музичних подійˮ пропонує читачам ознайомитись із розгорнутою рецензією В.В. Громченка на святковий концерт, присвячений 120-річчю професійної музичної освіти у Дніпрі. Стаття з нагоди 60-річчя композиторки, викладача академії музики ім. М. Глінки, заслуженого діяча мистецтв України В.М. Брондзі (Мартинюк) презентується Н.Ю. Тарасовою. Відтак, пропоноване видання стане у нагоді багатьом фахівцям академічного музичного мистецтва, зумовлюючись, насамперед, критеріями актуальності та практичними ознаками вищеокреслених питань. Проректор з наукової роботи Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, кандидат мистецтвознавства, доцент В.В. Громченко PDF The fifteenth issue of the collection scientific articles „Musicological Thought of Dnipropetrovsk regionˮ is continues the series of publications, which generates the results of scientific activity from teachers and graduate students of Dnipropetrovsk Music Academy after M. Glinka. The scientific works of researchers, whose studying activities in the certain extent binding with Dnipropetrovsk region, have come also into this investigative compilation. The subjects of represented explorations postulated the process of specialized formalization of compilation’s structure into four parts a namely „Ukrainian musical culture”, „Theoretical and historical problems of musical art”, „Musical performing and pedagogy” as well as „Chronic of musical events (reviews)”. The first part „Ukrainian musical culture” analyses the many questions of domestic musical art. M.I. Varakuta and U.O. Chernenko are investigating the creativeness of Vladimir Stetsenka in aspect interpretation of the actual problem concerning choral miniature genre. N.U. Tarasova and P.V. Kamus are determining the peculiarity of Christian duality repentance and glorification based on the Liturgy of St. Ioanna Zlatousta by M. Skoryka. Attention of I.M. Prihodko and U.O. Kusa is denoted by the educationally practical view to the transformational processes of musical folklore in the aspect of contemporary Solfeggio. The second part of this compilation is opened by scientific article of R. Sludjinskas, which is dedicated to the problem concerning ancient musical style in early publications of Lithuanian people-singing folklore. O.P. Guzva and A.Y. Revutskiy are learning the style peculiarity of S.S. Prokofiev’s melody, on the material Concerts № 1 and № 2 for violin with orchestra. N.U. Tarasova and A.V. Dubina are peering into the individual incarnation of principles for new directions of choral music from the end 19th – the beginning 20th centuries, for example Liturgy of St. Ioanna Zlatousta by P. Chesnokova. Researcher I.S. Piatnitska-Poziniak is deepening in the problem of musical pronunciation, studying this question from the phenomenon of retrospection. I.M. Ryabtseva and A.U. Moroz are delineating the genre modification of cello concerts by S.S. Prokofiev into the prism of mutual enrichment between outstanding composer and famous performers-cellist. S.A. Schitova and T.A. Shvetz are touching the multiplicity of the genre synthesis in contemporary academic musical art. The part „Musical performing and pedagogy” accents the scientific attention by V.V. Hromchenko on the academic compositions for tube solo as the quintessence of compositional artistically creative identification of professional instrument. I.M. Ryabtseva and S.V. Romanovskiy are opening functions and performing particularity of horns in the First symphony by G. Maler. N.S. Zolotariova and T.O.Oliferovskiy are studying the influence of performing instrumental school to the interpretation of musical composition for example the celebrated Concert for cello with symphonic orchestra by A. Dvorak. S.A. Schitova and O.M. Ykimetz are extracting the peculiarity of new interpretation of chamber-vocal genre in the late creativeness of F. Shubert. The language of jazz in the instrumental suite of 20th century is denoted by scientific attention and investigative concentration from research views of N.U. Tarasova and B.I.Moskaliov. The genre of pianoforte transcription in the creativeness of F. List is disclosing in the explorative article of N.V. Khmel and A.S. Mykoiy. The fourth part „Chronic of musical events” proposes to the readers to meet with the wide review by V.V. Hromchenko concerning enormous celebratory concert, which was dedicated to 120th anniversary of professional specialized musical education in Dnipro. N.U. Tarasova represented the article devoted to 60th anniversary of famous composer, creator, outstanding teacher of Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka, Honored art worker of Ukraine by V.M. Brondsiy (Martinuk). Now then, suggested scientific compilation will be interesting for many specialists of contemporary academic professional music art. The vise-rector for scientific work at the Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka, candidate of art, associate professor V.V. Hromchenko.

Збірка XIV

Чотирнадцятий випуск збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” пропонує оригінальні дослідження, що є результатом наукової роботи викладачів та магістрантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До видання також увійшли наукові статті, тематика яких висвітлювалась у доповідях на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Музичне мистецтво в аспекті синтезу теорії і практики” (6 – 7 березня 2018 р.). Тематичні виднокола авторів збірки зумовили її формування у структурі з чотирьох розділів, а саме – „Українська музична культура”, „Теоретичні та історичні проблеми музичного мистецтва”, „Музичне виконавство та педагогіка”, а також „Хроніка музичних подій”. PDF The fourteenth issue of scientific compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” proposes original investigations, which are the result of explorative activity of teachers and graduate students from the Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka. This collection also has scientific articles represented from the research performances on the Second All-Ukrainian scientifically practical conference „Musical art in aspect the synthesis of theory and practice” (6 – 7 march 2018) at the Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka. The subjects of scientific discussions and investigative articles had generated formalizing the next specialized structure from the fourth parts of compilation a namely „Ukrainian musical culture”, „Theoretical and historical problem of musical art”, „Musical performing and pedagogy” as well as „Chronic musical events” (reviews).

Збірка ХІІІ

Тринадцятий випуск збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” представляє оригінальні праці, що є наслідком науково-дослідницької роботи викладачів та магістрантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До видання також увійшли статті, тематика яких висвітлювалась у доповідях на ХІ.Міжвузівській науково-практичній конференції „Теоретичні, історичні та культурологічні проблеми музичного мистецтва” (16 – 17 листопада 2017 р.). Наукові обрії авторів збірки зумовили її формування у структурі з чотирьох розділів, а саме „Українська музична культура”, „Теоретичні та історичні проблеми музичного мистецтва”, „Музичне виконавство та педагогіка”, а також „Хроніка музичних подій”. PDF Thirteenth issue of scientific compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” suggests the original investigations, which are the result of scientific activity of pedagogues and graduate students from the Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka. This compilation also has investigative articles represented from the research presentations on the XI Interuniversity scientifically practical conference „Theoretical, historical and culturological problems of musical art” (16 – 17 November 2017) at the Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka. The subjects of scientific disputes and investigative articles had produced formalizing the next particularized structure from the fourth parts of compilation a namely „Ukrainian musical culture”, „Theoretical and historical problem of musical art”, „Musical performing and pedagogy” as well as „Chronic musical events” (reviews).

Збірка ХІІ

Дванадцятий випуск збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” репрезентує оригінальні праці, що є наслідком науково-дослідницької роботи викладачів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До видання також увійшли розгорнуті рецензії на концертно-творчу діяльність в академії у продовж 2016 – 2017 навчального року. PDF Twelve issue of explorative compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” are representing the new original scientific works, which are result of scientifically investigative work of teachers from the Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka. This scientific compilation has also wide reviews concerning concert-creative activity of the pedagogues and students at the Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka for period 2016 – 2017 educational year.

Збірка ХІ

Одинадцятий випуск збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” репрезентує праці, що є наслідком науково-дослідницької роботи викладачів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки та науковців з інших навчальних закладів. PDF The eleven issue of scientific compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” is definite result of scientifically investigative work of teachers and students from the Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka as well as many scientists, investigators, researchers from others professional musical educational institutions.

Збірка Х

Десятий випуск збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” репрезентує праці, що є наслідком науково-дослідницької роботи викладачів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, учасників V Міжнародної науково- практичної конференції „Музичне мистецтво на рубежі століть: епілог чи передмова?”, а також науково-творчої співпраці між вченими, викладачами та студентами провідних мистецьких вищих навчальних закладів України, Росії, Німеччини. PDF Ten issue of explorative compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” suggests the original investigations, works, which are the result of scientific activity of pedagogues and graduate students from the Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka into the framework of the Fifth International scientifically practical conference „Musical art on the frontier of the centuries: epilogue or foreword?”, as well as scientifically creative mutual enrichment between scientists, teachers and students from leading educational institutions of Ukraine, Russian and German.

Збірка ІХ

Збірник наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” випуск 9 представляє публікації, що є результатом науково-дослідницької діяльності викладачів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, а також учасників ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Музичне мистецтво: погляд у майбутнє”. PDF The ninth issue of scientific compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” proposes original investigations, which are the result of explorative activity of teachers and graduate students from the Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka as the consequence of the ІV International scientifically practical conference „Musical art: looking at the future”.

Збірка VІІІ

Збірник наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” випуск 8 представляє публікації, що є результатом науково-дослідницької діяльності викладачів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, а також учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Музичне мистецтво: погляд у майбутнє”. DOC The eighth issue of investigative collection „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” recommends original researches, which are the result of explorative activity of lecturers and graduate students from the Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka as the consequence of the ІII International scientifically practical conference „Musical art: looking at the future”.

Збірка VІІ

У науковому збірнику „Музикознавча думка Дніпропетровщини”, випуск 7 представлені публікації, що є результатом наукових розробок викладачів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки. DOC The seventh issue of exploratory compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” proposes original scientific works, which are the result of investigative activity of teachers and students from the Dnipropetrovsk conservatory named M. Glinka.

Збірка VІ

У науковій збірці „Музикознавча думка Дніпропетровщини”, випуск 6 представлені матеріали І Міжнародної науково-практичної педагогічної конференції „Історія та міф у Вітчизняній музичній культурі” (4 - 5 листопада 2010 р.), а також ІІІ Всеукраїнської науково-практичної педагогічної конференції „Музичне мистецтво у світлі сучасних наукових досліджень” DOC The sixth scientific collection „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” are representing new investigative disquisitions, which were formed by the results of International scientifically practical pedagogical conference „History and myth in Domestic musical culture” (4 – 5 November 2010) as well as III All-Ukrainian scientifically practical pedagogical conference „Musical art in light of contemporary scientific investigations”.

Збірка V

У науковій збірці „Музикознавча думка Дніпропетровщини”, випуск 5 представлені матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної педагогічної конференції „Музичне мистецтво: динаміка розвитку”, присвяченої пам’яті А.К. Поставної, а також наукові статті викладачів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки. PDF The fifth scientific compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” are demonstrating new exploratory works, which were based by the consequence of the II All-Ukrainian scientifically practical pedagogical conference „Musical art: dynamic of development”, dedicated the member of celebrated teacher and scientist A.K. Postavnoy.

Структура статті:

 • Індекс УДК (вказується з лівої сторони аркуша).
 • Інформація про автора (укр., англ. мовами): ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посад за основним місцем роботи автора (вказується з правої сторони аркуша).
 • Контактна інформація: номер телефона, електронна пошта (вказується з правої сторони аркуша).
 • Назва статті (укр., англ. мовами; вказується по центру аркуша).
 • Анотації (укр. та англ. мовами) у формуванні відповідної структури: мета дослідження, методологія наукової розвідки, наукова новизна, висновки роботи.
 • Ключові слова (укр., англ. мовами): 6 – 10 слів або словосполучень в іменному відмінку, які несуть основне науково-змістовне навантаження роботи.
 • Основний текст статті (обов’язково, на українській мові) формується у такій послідовності: постановка проблеми дослідження, її актуальність у взаємодії з науковими та практичними завданнями, аналіз сучасних публікацій за темою роботи, мета статті, об’єкт і предмет дослідження, основний матеріал публікації, висновки, перспективи подальшого вивчення означеної наукової тематики.
 • Список використаних джерел та літератури (за алфавітом, на мові оригіналу).
 • References (довідки) на список використаних джерел та літератури (за алфавітом, латиницею та англійською мовами).

Технічне оформлення:

 • Повний текст статті – біля 22000 друкованих знаків з пробілами (11 – 12 сторінок).
 • Текст статті оформлюється – шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5.
 • Анотація – біля 1800 друкованих знаків з пробілами (біля 1 сторінки), відповідно, на трьох мовах (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5).
 • Ключові слова оформлюються за вимогами – шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5 (відповідно на трьох мовах).
 • Поле правої сторони аркушу – 3 см., з усіх інших сторін – 2 см.
 • Посилання у тексті статті позначаються [3, 27], де 3 – порядковий номер у списку використаних джерел та літератури, а 27 – номер сторінки.
 • Список використаних джерел та літератури оформлюється – Times New Roman, кегль 12, інтервал 1 (References подається відповідно літературі).
 • Ілюстрації оформлюються окремими файлами (формат jpeg з можливістю розширення не менше 300 dpi. Підпис ілюстрації Times New Roman, кегль 12, курсив.

Стаття супроводжується науковою рецензією кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності. Рецензія повинна бути завірена печаткою із засвідченням підпису рецензента у відділі кадрів.

Файл зі статтею необхідно подавати до редакції збірника або надсилати на електронну адресу: gromchencko.valeriy@gmail.com

Адрес редакції: 49044, м. Дніпро, вул. Ливарна, 10, Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, ауд. 236.

Відповідальний за видання наукового збірника „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ Громченко Валерій Васильович, тел. (097) 470-23-10.

 

The structure of article:

ü  Index UDC (indicate to the left side of page)

ü  Information about author (Ukrainian, English languages): surname, name, patronymic-name, scientific and academic degree, the main place of work (indicate on the right side of the page)

ü  Contact information: phone, e-mail (indicate on the right side of the page)

ü  Title of article (Ukrainian, English  languages) (indicate on the center of the page)

ü  Annotations (Ukrainian and English languages) concerning next structure: purpose of article, methodology, newness of investigation and conclusions of scientific item.

ü  The key words (Ukrainian, English languages) – 6 - 10 words or words combinations with fundamental scientific content of represented article.

ü  Base material of article with setting of the scientific problem, topicality, analysis of contemporary research publications, the purpose of represented item, subject and object of submitted investigation, base material of this article, conclusions, prospects for further studying of this scientific theme.

ü  The list of used sources and literatures (alphabet).

ü  References (alphabet, Latin and English languages).       

ü  Technical formalization:

ü  Full text of investigative article – 22000 signs with spaces.

ü  Text of scientific article – Time New Roman, 14, interval 1,5.

ü  Annotations – 1800 signs with spaces (Ukrainian, English, Russian languages) Time New Roman, 14, interval 1,5. 

ü  The key words - Time New Roman, 14, interval 1,5 (Ukrainian, English, Russian languages).

ü  The right side – 3 cm, others sides – 2 cm.

ü  Citations are formed by the example [3, 27].

ü  The list of used sources and literatures (alphabet) - Time New Roman, 12, interval 1.

ü  The references - Time New Roman, 12, interval 1.

ü  The illustrations are formed into separate file (format jpeg).        

The article is escorted by scientific review from professional specialist. The review has to be subscribed by reviewer. The file with scientific article must be sent to the e-mail: gromchencko.valeriy@gmail.com or to send on the address: 49044, Dnipro, street Livarna, 10, Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka, classroom 236.

The responsible for publishing of scientific compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” at the Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka (city Dnipro, Ukraine) – Hromchenko Valeriy, tel. (097) 470-23-10.

Наукова стаття, що подається до збірника наукових праць „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ, обов’язково супроводжується рецензією.

Ціллю процесу рецензування є оцінювання наукової ваги пропонованої роботи, а саме визначення її актуальності, наукової новизни, можливості практичного застосування, а також якості відповідних висновків щодо апробації заявленої проблематики.

Процес рецензування засвідчується письмовою рецензією, завіреною печаткою та підписом, що підтверджує особу рецензента (фахівця з відповідної до статті спеціальності).

Зміст рецензії складають певні структурно-аналітичні вектори, обумовлені якістю розкриттям наукового змісту статті, його обґрунтуванням у висновках і перспективах подальших наукових розвідок та, обов’язково, рекомендацією рецензента до можливості друку роботи як науково вагомого дослідження.

Рецензія зберігається в редакції збірника „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ протягом трьох років і засвідчує відповідний науково-дослідницький рівень автора на період даної апробації його наукових здобутків.

 

The scientific article, which are representing to scientific compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region”, obligatorily escorts by specialized review.

The purpose of reviewing process is evaluation of scientific importance submitted investigative work a namely designation of research topicality, explorative newness, possibilities concerning practical applying of item as well as its conclusions.

The process of reviewing of scientific article is displayed by the writing review with signature of highest professional specialist.

The content of review for scientific article consists of the next structurally analytical vectors a namely scientifically investigative content of article, conclusions and prospects further researches, recommendations by reviewer in relation to publishing this scientific item in the explorative compilation.

The review is keeping in publishing house of collection „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” three years and testifying about scientifically investigative level of research approbation touching explorative events of scientist.     

 

Редакційна колегія приймає наукові статті до друку у збірнику „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ за умови наявності:

 • тексту статті (електронний та друкований варіанти);
 • наукової рецензії на статтю;
 • заяви, щодо публікації статті у даному збірнику.

Робота редакційної колегії над статтею:

 • наукова стаття подається до редакційної колегії збірника (адреса редакції: 49044, м. Дніпро, вул. Ливарна, 10, Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, ауд. 236; відповідальний – Громченко Валерій Васильович, тел. (097) 470-23-10.
 • стаття проходить етапи рецензування (внутрішній та зовнішній);
 • відбувається робота членів редакційної колегії з автором статті, щодо узгодження можливих питань зі змісту наукової роботи.

 

The editorial board is receiving the scientific article to the publishing in the compilation „Musicological thought of Dnipropetrovsk region” on condition of availability next positions:

ü  Text of the article (digital and paper variants);

ü  Scientific review for article;

ü  Statement for publishing investigative item in this compilation.

ü  The work of editorial board for scientific article:

ü  Scientific article is sent by author to the publishing house of this scientific compilation: 49044, Dnipro, street Livarna, 10, Dnipropetrovsk academy of music named M. Glinka, classroom 236 – Hromchenko Valeriy, tel. (097) 470-23-10.

ü  Article is covered by reviewing (internal and external).  

ü  Carrying out by members of the editorial board specialized conversation with an author of scientific article for specifying different questions concerning the represented scientifically investigative, explorative article.