Науково-методична робота

Музичний твір у перетині сучасних інтерпретаційних процесів

Збірник укладено на основі матеріалів ХV Міжвузівської студентсько-
аспірантської науково-практичної конференції «Музичний твір у діалозі
митця і соціуму» (18 – 19 жовтня 2021 р.) та VІ Всеукраїнської дворівневої
науково-практичної конференції «Музичний твір у перетині сучасних
інтерпретаційних процесів» (12 – 13 квітня 2022 р.), присвячених вивченню
унікальності феномену музичного твору, в світлі взаємодії музиканта-творця
та його соціально-культурного оточення.
Музичний твір у перетині сучасних інтерпретаційних процесів

«Музичний твір у світлі сучасних наукових досліджень»

Збірник укладено на основі матеріалів V Всеукраїнської науково- практичної конференції «Музичний твір у світлі сучасних наукових досліджень», присвяченої вивченню багатогранності сучасного музичного мистецтва у його художньо концентрованому представлені – музичному творі. Конференцію проведено Дніпропетровською академією музики ім. М. Глінки 5 – 6 квітня 2021 року.

«Сучасне музичне мистецтво як соціокультурне явище»

Збірник укладено на основі матеріалів ІV Всеукраїнської науково- практичної дистанційної конференції (з міжнародною участю) „Сучасне музичне мистецтво як соціокультурне явищеˮ, присвяченої дослідженню багатогранності новочасного музичного мистецтва як складової новітньої соціальної культури. Конференцію проведено Дніпропетровською академією музики ім. М. Глінки 6 – 7 квітня 2020 року в дистанційному форматі на основі електронного збірника тез доповідей учасників наукового заходу.

„Музичне мистецтво: традиції та сучасність”

Цьогорічний збірник студентських наукових статей представляє результати активної науково-дослідницької діяльності молодого покоління музикантів не лише Дніпропетровщини, але й багатьох інших регіонів. Приємно констатувати, що одним з ініциативних осередків активізації наукового спілкування молоді є наукове студентське товариство Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки. За сприяння викладачів кафедри „Історія та теорія музики”, студентів, а також адміністрації консерваторії ім. М. Глінки зберігається високий рівень динаміки еволюціонування наукової думки молодих.

VІІ   Міжвузівська науково-практична студентська конференція „Музичне мистецтво: традиції та сучасність”, яка відбулась 21 — 22 листопада 2013 року, вкотре засвідчила авторитетні науково-творчі здібності студентів-доповідачів. Серед учасників цьогорічної конференції вихованці провідних музичних навчальних закладів – Національної музичної академії України ім.  П.І.  Чайковського, Донецької музичної академії ім.  С.С.  Прокоф’єва, Харківської академії культури, Берлінського університету мистецтв, Донецького музичного училища.

Молоді музикознавці торкались багатьох актуальних питань, головним чином пов’язаних з проблемами взаємозв’язку новацій і традицій у музичному мистецтві. Приємно відзначити, що в процесі наукових доповідей, полеміки та діалогів творчі новації розглядались через призму музичних звершень минулого, а вивчення „традиції” активізувалось виразною увагою нового, іноді доволі несподіваного, дослідницького погляду.

У першому розділі „Теоретичні, історичні та культурологічні проблеми музичного мистецтва” розкривається надзвичайно широке коло мистецтвознавчих питань сьогодення. Проблеми класифікації, функціонування, історії витоків та розвитку музичних жанрів та стилів розглядаються у другому розділі збірника. Особливості професійного музично-виконавського мистецтва, процеси його синтезу з іншими видами мистецтва, виконавська реконструкція фольклорного тексту досліджуються у третьому розділі збірника.

Серед здобутків цьогорічної конференції відзначимо високий професійний рівень докладів, збільшення активності студентів-теоретиків як серед доповідачів, так й з поміж аудиторії слухачів (розширення діалогів, полеміка, дебати). Нажаль, інтерес представників виконавських спеціалізацій позначений лише пошуком актуальних тем, ідей, представлення яких неодмінно здійсниться на майбутніх науково-практичних конференціях.

„Музикознавча думка Дніпропетровщини ІХ”

Збірник наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” випуск 9 представляє публікації, що є результатом науково-дослідницької діяльності викладачів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, а також учасників ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Музичне мистецтво: погляд у майбутнє”.

Перший розділ, вже традиційно, присвячено вивченню історії музичної культури регіону. Т.О. Медведнікова, досліджує становлення та еволюцію піаністичної культури Дніпропетровщини. Творчий і життєвий шлях М.Г. Іванова, як організатора та керівника українських музичних студій у Катеринославі в період з 1914 по 1919 роки, постає у центрі наукової уваги І.М. Рябцевої.

У другому розділі збірника увага приділяється розвитку сучасного українського музичного мистецтва. Теорія солоспівів Ю. Малишева досліджується С.А. Щітовою на прикладі творчості В. Мартинюк. Методика роботи з народно-пісенним фольклором в хоровій мініатюрі фольклорного типу цікавить М.І. Варакуту (на прикладі циклу „Пісні з Волині” О. Некрасова). Проблеми жанрового синтезу поеми та кантати у хоровому мистецтві розглядає Ю.Ю. Іванова (на прикладі поеми-кантати М. Скорика „Гамалія”).

Третій розділ збірника присвячено теоретичним, історичним та культурологічним проблемам музичного мистецтва. Творчість М. Лисенка в контексті національного відродження позначається особливою актуальністю сьогодення у статті Т.В. Мартинюк. Історичне значення мистецтва імпровізації у розвитку жанру мизики для інструмента соло вивчає В.В. Громченко. Наукова діяльність професора І. Гулеско, як визначного діяча української диригентської хорової школи привертає увагу А.К. Мартинюка. Естетичне значення музично-просвітницького руху визначається Я.О. Лисенко. Грані таланту відомого канадського співака українського походження Й. Гошуляка цікавлять А.А. Тулянцева. Тенденції розвитку сучасного хорового мистецтва досліджує Л.В. Гонтова (на прикладі кантати „Амао омі” Г. Канчелі). Значення культурних інститутів у системі громадянського суспільства розкриває В.М. Карась.

У четвертому розділі збірника висвітлюються питання музичного виконавства та педагогіки. Наукова увага О.В. Потоцької зосереджується на музичному творі як предметі виконавської інтерпретації. Функції творчої особистості диригента-інтерпретатора у хоровій виставі виявляє Я.О. Кириленко. Модифікація та порівняльна характеристика арфи та бандури здійснюється Н.В. Хмель. Шляхи впровадження олімпійської освіти для студентів консерваторії визначає О.А. Алфьоров.

П’ятий розділ – присвячено питанням художньо-естетичного виховання. Естетика поведінки у процесі соціалізації особистості досліджується В.В. Сізовим. О.М. Ярошкевич формує концепцію індивідуального естетичного виховання в консерваторії. Про необхідність еколого-естетичного виховання молоді говорить Я.А. Славська. Є.О. Коряка та І.П. Хлєбодарова аналізують фізичний стан студентів.

Еволюція музичної мови у світлі сучасного гуманітарного знання

20 – 21 листопада 2014 року в Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки відбулась VІІІ Міжвузівська науково-практична студентська конференція „Еволюція музичної мови у світлі сучасного гуманітарного знання”. Спілкування молодих вчених було присвячено 75-річчю від дня народження Л.В. Дичко. Музикознавці торкались багатьох злободенних питань еволюції музичної мови у контексті розвитку сьогочасного гуманітарного знання. Під час численних виступів, діалогів між учасниками наукового спілкування визначились три основні, тематично обґрунтовані вектори дослідницьких поглядів молоді. Їх змістовна насиченість й визначає логіку композиційної структури даного наукового видання. У першому розділі „Теоретичні, історичні та культурологічні проблеми музичного мистецтва” висвітлюється надзвичайно широке коло актуальних мистецтвознавчих питань. Особливості розвитку музичних жанрів у сучасному культурно-мистецькому просторі розкриваються у другому розділі запропонованого збірника. Практичний погляд на процеси виконавства та педагогіки з’ясовується молодими науковцями у третьому розділі даної наукової праці.

Проблеми синтезу мистецтв у художній культурі

ІХ Міжвузівська науково-практична студентська конференція „Проблеми синтезу мистецтв у художній культурі”, яка відбулась 19 – 20 листопада 2015 року, вкотре утвердила необхідність такого роду наукових спілкувань, важливість процесу апробації початкового досвіду науково-дослідницької діяльності студентства. Учасники цьогорічної конференції – вихованці провідних мистецьких навчальних закладів, а саме – Інституту мистецтв Київського університету ім. Б. Грінченка, Харківської академії культури, Інсититуту мистецтв Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Харківського педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Берлінського університету мистецтв, Костянтинівської школи мистецтв.

Молоді науковці торкались взаємодії різноманітних складових сучасної мистецької палітри, заснованої передусім на взаємодії новацій і традицій як специфічних рис вітчизняної, так й іноземної культур. Підкреслимо, що у процесі наукових доповідей, діалогів та полеміки кристалізація синтезу мистецтв проявлялась крізь призму культурно-мистецьких та педагогічних реалій сьогодення.

У першому розділі пропонованого збірника висвітлюються актуальні питання синтезу мистецтв у контексті естетичного сприйняття художніх композицій, розвитку творчого потенціалу особистості, формуванні інтегративного підходу педагогічного процесу. У рубриці „Теоретичні, історичні та культурологічні проблеми музичного мистецтваˮ юні науковці вдаються до жанрових проблем, питань розкриття семантики музичної мови, особливостей відображення духовності в сучасному мистецтві. Специфіка професійної музично-виконавської діяльності та сучасного музично-педагогічного процесу відтворюється в заключному розділі „Музичне виконавство та педагогікаˮ.

Наголосимо, що полярність форм та методів наукових досліджень представників сфер музичної педагогіки та теорії музичного мистецтва утворювали загально контрастну палітру наукового зібрання, в такий спосіб символічно утверджуючи синтетичну природу девʼятого міжвузівського науково-практичного студентського зібрання.

Сізов В. В. «Релігієзнавство»

Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання.

Навчально-методичний посібник має допомогти студентам заочної форми навчання повноцінно підготуватися до контрольних заходів з дисципліни «Релігієзнавство». Посібник змістить програму навчальної дисципліни; питання до контролю знань , тестові завдання та коротких курс теоретичного матеріалу, перелік рекомендованої літератури.

Сізов В.В. , Славська Я. А. «Естетика Поведінки: Теорія, Методологія , Практика»

Досліджуються теоретико-методологічні проблеми виховання естетики поведінки старшокласників, особливості організації виховного процесу в системі формування соціально- значимих моделей поведінки юнаків. Визначено роль естетики , як інструменту впливу на формування моральних здібностей молодої людини.

Сізов В.В. «Філософія»

Навчально-методичний посібник має допомогти студентам заочної форми навчання повноцінно підготуватися до контрольних заходів з дисципліни «Філософія». Посібник змістить програму навчальної дисципліни; питання до контролю , тестові завдання та короткий курс теоретичного матеріалу, перелік рекомендованої літератури.

Сізов В.В. , Тулянцев А. А. «Історія та Культура України»

У навчальному посібнику «Історія та культура України» ,який відображає план навчального процесу та входить до нормативної частини циклу «Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни» ступеня вищої освіти «бакалавр» висвітлені етапи історії та культури України від найдавніших часів до 21 століття. На основі великого фактологічного матеріалу послідовно висвітлено широку панораму проблем, повʼязаних з процесом становлення, формування і розвитку в Україні історії та культури , виявлено їх національні специфіки.

Посібник призначений для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр».

Сізов В.В. «Етика»

Навчально-методичний посібник має допомогти студентам заочної форми навчання повноцінно підготуватися до контрольних заходів з дисципліни «Етика». Посібник змістить програму навчальної дисципліни; питання до контролю знань ; перелік рекомендованої літератури; варіанти контрольних робіт; теми рефератів; тестові завдання.

Х Міжвузівська науково-творча студентська конференція „Художнє відкриття та авторський стиль”

Х Міжвузівська науково-творча студентська конференція „Художнє відкриття та авторський стиль”, яка відбулась 1 – 2 грудня 2016 року в Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки, була присвячена памʼяті викладача, композитора, поета Володимира Ілліча Скуратовського. Багатогранність творчого обдарування цієї унікальної, багато в чому неповторної особистості складно переоцінити. Мистецька палітра його уподобань вражає всеосяжністю та, найголовніше, про що необхідно відзначити і сприйняти як приклад до наслідування – невтомністю енергії творчості, не на мить не згасаючої у процесах мистецько-подвижницьких звершень.

Особливого значення масштабність творчої природи В.І. Скуратовського набула у студентському, науково-творчому прогресі вихованців Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. Його студенти щороку приймали участь в різних тематичних секціях вже традиційного молодіжного наукового зібрання. Кожна конференція рясніла доповідями студентів В.І. Скуратовського. Чотири, п’ять доповідачів на кожному науковому диспуті протягом усіх попередніх конференцій було своєрідною нормою для науковця-викладача.

Віддамо шану й завжди актуальним, доречним, конструктивно-творчим ідеям, побажанням, іноді застереженням, які промовляв В.І. Скуратовський під час круглих столі, своєрідних підсумкових зібрань після дводенних студентських наукових доповідей. Безумовно, це формувало новий потенціал до наступних диспутів як у молодих дослідників, так і, наголосимо, у представників науково-педагогічного складу академії, безпосередніх керівників студентів-доповідачів.

Гостями цьогорічної конференції стали вихованці провідних музичних навчальних закладів нашої держави, а саме Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (м. Київ) та Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової.

Пропонований збірник статей учасників конференції складається з трьох тематичних частин. У першому розділі „Українська музична культура” висвітлюється багатогранність творчої постаті В.І. Скуратовського (Р. Коваленко), а також досліджуються жанрові трансформації пасіонів у творчості О. Козаренка (А. Савонюк).

Рубрика „Теоретичні, історичні та культурологічні проблеми музичного мистецтва” піднімає питання означення стилю Людовіко Ейнауді (А. Гаращенко), виявляються можливості неавторського матеріалу у фугах Антоніна Рейхи (О. Хозяїнов), досліджуються феномен часу і творча система О. Мессіана (О. Стрильчук), визначається поняття „характерˮ в оперному мистецтві ХІХ століття (К. Яблокова), розкриваються вектори життєтворчості Олександра Зілоті (М. Куліш), вивчається історія інструментального театру (А. Хотюн).

Розділ „Питання музично-виконавського та режисерського мистецтваˮ апробує дослідження з особливостей інтерпретації творів для дуету мандолін (Б. Євстратенко), з розкриття феномену конструктора-флейтиста, композитора Теобальда Бьома (К. Штефко), з виявлення специфіки репертуару та виконавської практики студентських капел бандуристів (Ю. Комишан), а також з вивчення творчості режисера-викладача Юрія Чайки (О. Козулов).