Музичний факультет

Cтруктурний підрозділ комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки» Дніпропетровської обласної ради.

Про навчання
Форма Денна 
Термін Оcвітній ступінь «Бакалавр» – 3 роки 10 місяців
Освітній ступінь «Магістр» – 1,5 роки
Moва Українська
Контингент Денна форма навчання – 286 осіб
Заочна форма навчання – 27 особи
Спеціальності 025 «Музичне мистецтво»

Бакалавр (денна форма навчання)

Магістр (денна форма навчання)

Наявність стипендії та інші види матеріальних заохочень студентів музичного факультету

  • Aкадемічна стипендія – звичайна, підвищена (нараховується за результатами екзаменаційної сесії згідно з рейтингом успішності)
  • Cоціальні стипендії (на підставі законів, що встановлюють державні пільги)
  • Mатеріальні допомоги (у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем)
  • Преміювання студентів (за участь та перемоги у конкурсах, активну участь у творчому житті академії)
  • Стипендія ім. Гаррі Логвіна (надається кращим студентам музичного факультету академії музики, спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти» по класу скрипки)

Органiзацiя освітнього процесу в Днiпропетровськiй академii музики iм. М. Глiнки базуеться на Законi Украiїни "Про вищу освіту", стандартах вищої освiти, iнших нормативно-правових актах законодавства України з питань освiти. Законодавство України про вищу освіту базується на Конституції України і складається із законів України «Про Освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інші нормативно-правових актів, міжнародних договорів України,укладених в установленому законом порядку.

Змiст навчання та його формування залежить вiд рiвня вищої освiти та передбачае успiшне виконання здобувачем вищої освiти вiдповiдної освітньо- професiйної програми, що є пiдставою для присудження йому вiдповiдного ступеня вищої освiти. Днiпропетровська академiя музики iм. М.Глiнки готує фахiвцiв наступних ступенів вищої освіти:

· молодших спецiалiстiв (згiдно до закону "Про Освіту"до 2020р.);
· бакалаврiв;
· магістрів;

На пiдставi освiтньо-професiйної програми розробляється навчальний план, який мiстить вiдомостi про галузь знань, спецiальнiсть (напрям пiдготовки) i спецiалiзацiю, освiтнiй рiвень та квалiфiкацiю, нормативний термін навчання, графiк освiтнього процесу, роздiли теоретичної, практичної пiдготовки, блоки обов'язкових і вибіркових навчальних дисциплін.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.

Місце i значення навчальної дисциплiни, її загальний змiст та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни.

Навчальна програма нормативної дисциплiни є складовою стандарту вищої освiти. Навчальна програма вибiркової дисциплiни розробляється вищим навчальним закладом. Для кожної навчальної дисциплiни, яка входить до освiтньо-професiйної програми, на підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану складається робоча навчальна програма дисциплiни, яка є нормативним документом вищого навчального закладу. Робоча навчальна програма дисциплiни мiстить виклад конкретного змiсту навчальної дисциплiни, послiдовнiсть, органiзацiйнi форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного та пiдсумкового контролю.

Навчання студента здiйснюється за iндивiдуальним навчальним планом. Iндивiдуальний навчальний план складається на пiдставi робочого навчального плану за кожною спеціалізацією і включає всі нормативні навчальні дисциплiни та частину вибiркових навчальних дисциплiн, вибраних студентом з обов'язковим урахуванням структурно-логiчної схеми пiдготовки. Iндивiдуальний навчальний план складається на кожний навчальний рік.

Навчання здійснюється за денною (очною) та заочною формою (тiлькi для бакалаврiв).

Форми навчального процесу: навчальнi заняття, самостiйна робота, практична пiдготовка, контрольнi заходи. Основні види навчальних занять в Академiї:

· індивідуальне заняття;
· лекція;
· практичне, семінарське;
· консультація.

Самостiйна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Змiст самостiйноiї роботи студента за конкретною дисциплiною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостiйна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобiв, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисциплiни: пiдручник, навчальнi та методичнi посiбники, конспект лекцiй викладача, практикум тощо. Методичнi матерiали для самостiйної роботи студентiв повиннi передбачати можливiсть проведення самоконтролю з боку студента. Для самостiйної роботи студенту також рекомендується вiдповiдна наукова та фахова монографiчна i періодична література. Самостiйна робота студента над засвоєнням навчального матерiалу з конкретної дисциплiни може виконуватися у бiблiотецi вищого навчального закладу, навчальних кабiнетах, комп'ютерних класах (лабораторiях), а також в домашнiх умовах.

Контрольнi заходи включають поточний та пiдсумковий контроль. Поточний контроль здiйснюється пiд час проведення практичних, семiнарських занять, а також академiчних концертiв i має на меті перевiрку рiвня пiдготовки студента. Форма проведення поточного контролю пiд час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються відповідною кафедрою або предметно-цикловою комiсiєю.

Академiчний концерт - форма поточного контролю, яка передбачає концертне виконання програми, засвоеної за певний перiод.

Пiдсумковий контроль проводиться з метою оцiнки результатiв навчання на певному освітньому рівні або на окремих його завершених етапах. Пiдсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацiю здобувачiв вищої освiти. Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену або залiку з конкретної навчальної дисциплiни в обсязi навчального матерiалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлених навчальним планом.

Семестровий екзамен - це форма пiдсумкового контролю засвоення студентом теоретичного та практичного матерiалу з окремої навчальної дисциплiни за семестр, що проводиться як контрольний захiд. Студент має право не складати семестровий екзамен i отримати пiдсумкову семестрову рейтингову оцiнку, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів, набрав кiлькiсть балiв, яка вiдповiдає позитивнiй пiдсумковiй семестровiй рейтинговiй оцiнцi.

Семестровий залiк - це форма пiдсумкового контролю, що полягає в оцiнцi засвоення студентом навчального матерiалу. Семестровий залiк планується при вiдсутностi екзамена.

Атесація – це встановлення відповідальності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Атестація здійснюється відкрито і прозоро. До підсумкової атестації належать творчі виступи у формі концерту згідно з відповідними навчальними планами та публічним захистом дипломних робіт за освітніми рівнями бакалавра та магістра.

Вищий навчальний заклад може встановлювати студентам iндивiдуальнi термiни складання залiкiв та екзаменiв. Екзамени проводяться згiдно з розкладом, який доводиться до вiдома викладачiв i студентiв не пiзнiше, як за мiсяць до початку ceciї. Порядок i методика проведення заліків та екзаменів визначаються вищим навчальним закладом. Результати пiдсумкового контролю якостi засвоення навчального матерiалу дисциплiни подаються за шкалою ECTS, нацiональною та 100-бальною шкалою i вносяться в журнал, екзаменацiйну вiдомiсть та iндивiдуальний план студента.

В Академiї запроваджена рейтингова система оцiнювання знань студентiв. Рейтингова система оцiнювання має за мету оцiнку систематичностi та успiшностi навчальної роботи студента. Вона формується на засадах накопичення рейтингових балiв за рiзноманiтну навчальну дiяльнiсть студента за певний перiод навчання. Контроль за якiстю знань вiдбуваеться згiдно з Положенням про критерії оцiнювання знань i вмiнь студентiв у Днiпропетровськiй академil музики iм. М. Глiнки. Положення регламентує критерії оцiнювання знань i вмiнь студентiв згідно з наступною шкалою оцінювання відповідності підсумкових семестрових рейтингових оцiнок у балах оцiнкам за нацiональною шкалою та шкалою ECTS:

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А 5 відмінно  

зараховано

82 – 89 В 4 добре
74 – 81 С 4
64 – 73 D 3 задовільно
60 – 63 Е 3
35 – 59 FX 2 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Графік навчального процесу 2018-2019 н.р.

Фотогалерея факультету

Склад Студентської колегії Дніпропетровської академії музики ім.М.Глінки (СКАМ) 2020-2021 н.р.

2.Архипов Олександр

Заступник Голови СКАМ – Архипов Олександр

1. Устименко Олег

Голова СКАМ – Устименко Олег
3. Молдован Анастасія

Голова науково-просвітницького товариства Art*Area – Молдован Анастасія

5. Сідак Анастасія

Голова сектора PR та медіа – Сідак Анастасія

4. Коніка Софія

Медіа –директор – Коніка Софія

7. Скрипченко Марк

Голова сектору культурно-масових заходів – Скрипченко Марк

6. Швидка Тетяна

Голова сектору волонтерського руху – Швидка Тетяна

9. Риндін Даніїл

Голова житлово-господарського сектору (гуртожиток) – Риндін Даніїл

8. Самойленко Станіслав

Голова спортивного сектору – Самойленко Станіслав

10.Спіріна Маргарита

Секретар СКАМ – Спіріна Маргарита