Положення про Музичний факультет

Положення про Фаховий музичний коледж

Положення про Музичну школу

Положення про деканат

Положення про кафедру «Фортепіано»

Положення про кафедру «Оркестрові струнні інструменти»

Положення про кафедру «Народні інструменти»

Положення про кафедру «Вокально-хорового мистецтва»

Положення про кафедру «Соціально-гуманітарних дисциплін»

Положення про кафедру «Історія та теорія музики»

Положення про стратегії і перспективні напрямки

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про вибіркові дисципліни у коледжі

Положення про лабораторію фольклору 

Положення про бібліотеку

Положення про конференцію трудового колективу

Положення про вчену раду

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності

Порядок розробки та затвердження робочих програм навчальних дисциплін

Положення про розроблення, затвердження та моніторінг освітніх програм

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про виконання курсових робіт

Положення про захист бакалаврських робіт

Положення про захист магістерських робіт

Положення про систему рейтингового оцінювання знань і вмінь студентів

Положення про систему оцінювання  якості навчальних досягнень

Правила призначення стипендій

Положення про студентсько-просвітницьке товариство

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату (академічна доброчесність)

Положення про порядок реалізації прав на академічну мобільність учасниками освітнього процесу

Положення про порядок переведення, відрахування , переривання навчання та поновлення здобувачів вищої освіти, які навчаються

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного (регіонального) замовлення

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційні комісії

Положення про рейтингове оцінювання викладачів

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про процедуру врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про порядок розгляду заяв, скарг, пропозицій та інших звернень  громадян

Положення про організацію та проходження практики студентами музичного коледжу

Положення про організацію та проходження практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти

Положення про організацію та проходження практики здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня

Положення про визнання іноземних документів

Положення про опитування студентів

Положення про оскарження проведення контрольних заходів

Положення про академічну доброчестність 

Положення про професійний розвиток викладачів та підвищення кваліфікації

Положення про студентське самоврядування 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про індивідуальний графік навчання 

Положення про неформальну освіту

Положення про інклюзію

Положення про міжнародну діяльність

Положення про охорону праці

Положення про порядок супроводу

Положення про профспілку

Положення про психологічну допомогу

Положення про стейкхолдерів

Положення про норми часу для планування й обліку другої частини навантаження з навчальної ,методичної, наукової,організайійної,концертно-виконавської і творчої роботи науково-педагогічних працівників

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1. Цикл гуманітарної підготовки 

Українська мова за професійним спрямуванням

Україна: історія та сучасність

Філософія 

Іноземна мова (англ)

Педагогіка та психологія

Основи галузевого менеджменту

2. Цикл професійної та практичної підготовки

Історія та теорія музики

Фах виконавство

Фах музикознавство

Аналіз музичних творів

Методологія музичної освіти

Основи наукової діяльності

Педагогіка та психологія

Оркестровий клас

Хоровий клас

Оперний клас

Інструментування та аранжування

Клас ансамблю

Етномузикознавство

Бакалаврська (кваліфікаційна) робота

Педагогічна практика

Виконавська практика

Вибіркові навчальні дисципліни

Теорія мистецтв

Історія виконавського мистецтва

Стильове сольфеджіо

Диригування

Додатковий інструмент - вокал

Імпровізація

Композиція

Клас оркестрової майтерності

Концертно-камерний спів

Концертмейстерський клас

Орган

Клавесин

Розшифровка фольклору

Читання партитур

Постава концертних номерів

Музична критика та публіцистика

Фольклорний ансамбль

Сучасна українська музика

Музична естетика

Історія електроакустичної музики

Англійська мова (з поглибленим вивченням)

Німецька мова

Італійська мова

Фізичне виховання

Музичні редактори 

Танок

Гумання педагогіка

Музичне виховання дітей дошкільного віку

 

 

Інформаційне забезпечення магістр

Методичні рекомендації до написання курсових та кваліфікаційних робіт