Положення про Музичний факультет

Положення про Фаховий музичний коледж

Положення про Музичну школу

Положення про деканат

Положення про кафедру «Фортепіано»

Положення про кафедру «Оркестрові струнні інструменти»

Положення про кафедру «Народні інструменти»

Положення про кафедру «Вокально-хорового мистецтва»

Положення про кафедру «Соціально-гуманітарних дисциплін»

Положення про кафедру «Історія та теорія музики»

Положення про навчально-методичний комплекс виконавських кафедр

Положення про навчально-методичний комплекс кафедри «Історія та теорія музики»

Положення про лабароторію фольклору 

Положення про навчально-методичний комплекс кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Положення про аспірантуру

Положення про творчу аспірантуру

Положення про асистентуру-стажування

Положення про бібліотеку

Положення про конференцію трудового колективу

Положення про вчену раду

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію

Положення про стратегії і перспективні напрямки

Положення про систему забезпечення якості освіти

Положення про організацію освітнього процесу

Порядок розробки та затвердження робочих програм навчальних дисциплін

Положення про розроблення, затвердження, моніторінг та періодичність перегляду освітньої програми

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про виконання курсових робіт

Положення про захист бакалаврських робіт

Положення про захист магістерських робіт

Положення про систему рейтингового оцінювання знань і вмінь студентів

Правила призначення стипендій

Положення про студентсько-просвітницьке товариство

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату (академічна доброчесність)

Положення про порядок реалізації прав на академічну мобільність учасниками освітнього процесу

Положення про порядок переведення, відрахування , переривання навчання та поновлення здобувачів вищої освіти, які навчаються

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного (регіонального) замовлення

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційні комісії

Положення про рейтингове оцінювання викладачів

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про процедуру врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про порядок розгляду заяв, скарг, пропозицій та інших звернень  громадян

Положення про норми часу для планування й обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної, концертно-виконавської і творчої роботи науково-педагогічних працівників

Положення про організацію та проходження практики студентами музичного коледжу

Положення про організацію та проходження практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти

Положення про організацію та проходження практики здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня

Положення про визнання іноземних документів

Положення про опитування студентів

Положення про оскарження проведення контрольних заходів

Положення про академічну доброчестність 

Положення про професійний розвиток викладачів та підвищення кваліфікації

Положення про студентське самоврядування 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про індивідуальний графік навчання 

 

Силабуси нормативних навчальних дисциплін

Українська мова

Історія та культура України

Філософія

Іноземна мова

Психологія

Педагогіка

Народна музична творчість

Історія світової музичної культури

Історія та теорія музики

Стильове сольфеджіо

Джазова теорія

Фах Фортепіано

Фах Оркестрові струнні інструменти

Фах Оркестрові духові та ударні інструменти 

Фах Народні інструменти 

Фах Академічний спів 

Фах Естрадний спів

Фах Хорове дириування

Фах Музичне мистецтво естради

Фах Музикознавство

Аналіз музичних творів

Основи наукової діяльності

Бакалаврська робота

Загальне фортепіано

Методика викладання фахових дисциплін (фортепіано,орган)

Методика викладання фахових дисциплін (оркестрові духові та ударні інструменти)

Методика викладання фахових дисциплін (струнні інструменти)

Методика викладання фахових дисциплін (народні інструменти)

Методика викладання фахових дисциплін (академічний спів)

Методика викладання фахових дисциплін (музичне мистецтво естради)

Методика викладання фахових дисциплін (хорове диригування)

Методика викладання музично-теоретичних дисциплін

Методика викладання музично-історичних дисциплін

Педагогічна практика (всі спеціалізації)

Концертно-виконавська практика

Практика роботи з хором

Педагогічна практика (музикознавство)

Лекторська практика

Редакторська практика

Архівно-бібліографічна практика

 

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін

Основи гуманної педагогіки

Теорія мистецтв

Сучасна музика

Історія виконавського мистецтва (фортепіано)

Історія виконавського мистецтва (оркестрові духові та ударні інструменти)

Історія виконавського мистецтва(оркестрові струнні інструменти)

Історія виконавського мистецтва(академічний спів)

Історія та теорія хорового виконавства

Історія джазової музики

Ансамбль

Ансамбль(оркестрові духові та ударні інструменти)

Камерний ансамбль

Ансамбль(музичне мистецтво естради)

Ансамбль(народні інструменти)

Фортепіанний ансамбль

Оркестровий клас / Капела бандуристів

Хоровий клас

Оркестровий клас (оркестрові духові та ударні інструменти)

Оркестровий клас (оркестрові струнні інструменти)

Квартетний клас

Клас оркестрової майстерності (оркестрові струнні інструменти)

Клас оркестрової майстерності (оркестрові духові та ударні інструменти)

Концертно-камерний спів

Концертмейстерський клас

Орган

Концертмейстерська практика

Оперний клас

Оперна студія

Італійська мова

Німецька мова

 

Акторська майстерність

Основи сценічного руху

Танок

Культура мови

Читання хорових партитур

Вокал (бандура)

Сольний спів

Українська хорова література

Хорове аранжування

Практичний курс імпровізації

Індивідуальний курс аранжування та композиції

Робота зі звуковою апаратурою та техніка безпеки

Сценічний рух

Підготовка концертних номерів

Музична естетика

Оперна драматургія

Інструментознавство

Інструментовка (оркестрові інструменти)

Інструментовка (історія та теорія музики)

Інструментовка (народні інструменти)

Читання партитур

Музична критика та публіцистика

Композиція

Вокальний ансамбль

Вдосконалення індивідуальних здібностей (мандоліна)

Вдосконалення індивідуальних здібностей (композиція)

Музичні редактори

Диригування та читання партитур (оркестрові інструменти)

Диригування та читання партитур (народні інструменти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про стан підготовки навчальних приміщень

Матеріальне забезпечання освітньої діяльності

Відомості з єдиного державного реєстру

Відомості з єдиного державного реєстру Коледж

Відомості з єдиного державного реєстру Академія

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб

Витяг з єдиного державного реєстру підприємств

Витяг з єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Витяг з єдиної державної електронної бази з питань освіти

Витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

Витяг із рішення про перейменування

Ліцензія МОН Дніпропетровської академії музики ім.М.Глінки

Додаток №23

Додаток №24

Додаток №25

Положення Музичний коледж

Звіт із праці І квартал

Звіт із праці ІІ квартал

Звіт із праці ІІІ квартал

Звіт із праці ІV квартал

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження

Висновок експертизи ЕТЦ

Довідка про дозвіл експлуатації навчальних приміщень та матеріально-технічної бази

Технічний паспорт на нежитлову будівлю

Державний акт на право  постійного користування земельною ділянкою